REGULAMIN świadczenia usług DOIT

REGULAMIN świadczenia usług przez firmę DOIT

 

& 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki świadczenia usług przez markę DOIT warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Zamawiający usługę potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez DOIT a także deklaruje, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, stosuje się odpowiednio zapisy regulaminu.

 

&2

Definicje użyte w regulaminie

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

DOIT– marka należącą do SKYWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Zacisze 5e/4 w Zielonej Górze, NIP: 6312689173, REGON: 385187974, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz do CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ z siedzibą przy ul.Wędrzyn 12/4a,69-211 Wędrzyn

Usługi szkoleniowe – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia. Szkolenia są przeprowadzane w formie stacjonarnej lub on-line. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Szkoleń są dostępne na stronie www.szkolenia-doit.pl

Szkolenie otwarte– usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie w określonym terminie. Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu otwartym zależna jest od dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez DOIT.

Szkolenie dla firm– usługa zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy.

Zamawiający– pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna która złożyła formularz zgłoszenia na Szkolenie.

Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu: Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego będącego osobą prawną.

Zgłoszenie– oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z DOIT o przeprowadzenie szkolenia może mieć formę : maila, zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 733 296 969

Oferta– propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej www lub mediach społecznościowych DOIT w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

Umowa indywidualna– dokument na mocy którego DOIT i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie i wystawiona jest faktura.

Dyplom ukończenia szkolenia– dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela DOIT, który otrzymuje Uczestnik na/po zakończeniu szkolenia.

Trener – osoba prowadząca szkolenie.

 

&3

Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym

Szkolenia otwarte realizowane są jedynie wówczas, gdy zbierze się minimalna grupa osób, tj. min. 5 osób.

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są: zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oraz dokonanie wpłaty przed szkoleniem.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez zakup na maila kontakt@szkolenia-doit.pl lub telefonicznie, zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga potwierdzenia mailowego.

Cena Szkolenia jest wyrażona w PLN. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Płatność za szkolenie powinna być zrealizowana poprzez akceptowane formy płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Dokonując zakupu lub wypełniając zgłoszenie, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z tym zastrzeżeniem, że nie ma wówczas możliwości rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień złożenia zamówienia na stronie www, dostarczenia maila, bądź dzień rozmowy telefonicznej w przypadku zgłoszenia przez telefon.

DOIT zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez podmioty, lub osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec DOIT.

Wynagrodzenie za Szkolenie Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób: · osoby fizyczne, przed Szkoleniem – płatność na wskazany numer konta, osoby prawne, po Szkoleniu – na podstawie przesłanej faktury przelewowej.

 

&4

Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail kontakt@szkolenia-doit.pl swojego oświadczenia o rezygnacji.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

  1. a) gdy DOIT otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 5. dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;
  2. b) gdy DOIT otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.
  3. c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, DOIT przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez DOIT, na wskazany numer konta, w terminie 5 dni od daty odbycia się szkolenia.

Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym DOIT niezwłocznie, najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia i dokonać nowego zgłoszenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. 

 

&5

Płatność za szkolenie otwarte
1.Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot – Uczestnik szkolenia.
2. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto DOIT najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

&6

Odwołanie szkolenia otwartego przez DOIT

DOIT zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od DOIT, a w szczególności gdy nie zbierze się minimalna ilość osób niezbędna dla realizacji szkolenia.

DOIT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od DOIT. Marka DOIT zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi informacji o najbliższym terminie szkolenia.

W przypadku odwołania szkolenia przez DOIT, Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika przekazywane na poczet innego terminu tego samego, lub innego szkolenia organizowanego przez firmę DOIT.

 

&7

Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) scanu formularza zamówienia na adres e-mail: kontakt@szkolenia-doit.pl lub zgłoszenie na szkolenie telefonicznie.

Na podstawie otrzymanego zgłoszenia do udziału w szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób, które to potwierdzenie zostaje odesłane na kontakt wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

&8

Realizacja i przebieg szkolenia

Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej www.szkolenia-doit.pl oraz zawartych w zamówieniu, lub umowie.

DOIT zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia, harmonogramu, terminu szkolenia, prowadzącego zajęcia, a także jego agendy.

Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników bez zgody DOIT jest zabronione.

Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

Do obowiązków DOIT należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.

Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

DOIT dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

Po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzyma dyplom poświadczający udział w szkoleniu.

 

&9

Materiały szkoleniowe

DOIT zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez DOIT można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. DOIT nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych, lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody DOIT.

 

&10

Prawa stron

Uczestnik, lub Zamawiający ma prawo oczekiwać, że: zostaną spełnione założone cele szkolenia; zostaną zapewnione adekwatne do prowadzenia szkolenia warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada DOIT); prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz wszystkich Uczestników szkolenia; w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od DOIT; zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

DOIT ma prawo oczekiwać, że: Uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia; Uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach; Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad; Uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność; Uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia; zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

 

&11

Postępowanie reklamacyjne

Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.

Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie § 1 pkt.2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
  2. b) adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego,
  3. c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
  4. d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  5. e) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 11 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

 

&12

Odpowiedzialność marki DOIT.

DOIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości, lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

DOIT zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

 

&13

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.szkolenia-doit.pl, tj. od dnia 23.12.2021r.

Wszelkie spory wynikłe między DOIT a Zamawiającym/ Uczestnikiem,
strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby SKYWAY Sp. z o.o. lub CONTACT Sp. z o.o.

Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych, lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka Prywatności DOIT

Firma SKYWAY Sp. z o.o.,  oraz Firma CONTACT Sp. z o.o. właściciele serwisu www.szkolenia-doit.pl, dokładają wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest SKYWAY SP. Z O.O. z siedzibą ul. Zacisze 5e/4,   65-775 Zielona Góra; NIP: 6312689173; Regon: 385187974, oraz CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ z siedzibą przy ul.Wędrzyn 12/4a,69-211 Wędrzyn
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: kontakt@szkolenia-doit.pl 

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W związku z tym, że poprzez serwis www.szkolenia-doit.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

 

Przedstawienie oferty naszych usług
Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.

 

Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą). W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.szkolenia-doit.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 

Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.
Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.
Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/
We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji. W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dostawcy usług
Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie.

 

Organy Państwowe
Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@szkolenia-doit.pl
Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 

Bezpieczeństwo Państwa danych
Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do: zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.