Uzyskaj kwalifikacjie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

kurs:

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Czas trwania:
8 dni –35 godzin szkoleniowych

Grupa docelowa

Usługa dedykowana jest dla osób 18+, dla których niezbędne jest uzyskanie kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych i które chcą obsługiwać te urządzenia w sposób bezpieczny.

Cel szkolenia

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Efekty szkolenia

Uczestnik kursu będzie znał:
 • zasady i kryteria podziału wózków,
 • budowę wózków, z uwzględnieniem zachodzących w nich zjawisk fizycznych i chemicznych oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i eksploatacji,
 • możliwe zagrożenia związane z eksploatacją wózka i wykorzystywanym źródłem energii oraz sposoby zapobiegania im,
 • skutki przebywania w wymuszonej pozycji ciała,
 • zakres czynności do wykonania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz w trakcie kierowania wózkiem,
 • zasady bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem palnym oraz przepisy obowiązujące przy ich magazynowaniu i użytkowaniu,
 • rodzaje jednostek ładunkowych oraz zasady ich bezpiecznego przewożenia i składowania,
 • znaki bezpieczeństwa w zakładach pracy i oznakowanie ładunków,
 • zakres stosowania Ustawy o dozorze technicznym, procedury nadzoru nad urządzeniami technicznymi oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności.

Materiały dla uczestników

Podręczniki, skrypty szkoleniowe, testy egzaminacyjne, które zostaną przekazane uczestnikom szkolenia przed rozpoczęciem zajęć.

Program szkolenia

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Szkolenie trwa 8 dni, łącznie 35 godzin szkoleniowych. Po każdej godzinie przewidziana jest przerwa. Godzina szkoleniowa trwa 45 min.

 1. Podział stosowanych wózków (3 h)
 2. Budowa wózków (6 h)
 3. Wiadomości z zakresu bhp (4 h)
 4. Czynności operatora przed, w trackie i po zakończeniu pracy (5 h)
 5. Bezpieczne użytkowanie butli w tym ich bezpieczna wymiana (2 h)
 6. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa (3 h)
 7. Wiadomości o dozorze technicznym (2 h)
 8. Zajęcia praktyczne w tym wymiana butli gazowych (10 h)

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Nazwa szkolenia

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Termin szkolenia

Do ustalenia

Miejsce szkolenia

Stacjonarnie Zielona Góra, Żary, Wolsztyn; możliwość zorganizowania kursu w innym miejscu dla grupy zorganizowanej powyżej 10 osób

Czas trwania szkolenia

8 dni –35 godzin szkoleniowych

Cena szkolenia

Do ustalenia – w zależności od liczby godzin oraz oczekiwań klienta

Po ukończeniu kursy absolwent otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wraz z suplementem potwierdzającym odbycie szkolenia.

Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT: egzamin potwierdzający kwalifikacje przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Pozytywny wynik przed Komisją UDT zakończony jest wydaniem Świadectwo kwalifikacyjne UDT potwierdzające uprawnienia w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

p

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii SARS-Cov-2.

SZKOLENIA DLA BIZNESU I INDYWIDUALNE

Skontaktuj się z nami

Chętnie Ci doradzimy

65-775 Zielona Góra

ul. Zacisze 5E/4

tel. +48 576 910 252
mail: kontakt@szkolenia-doit.pl